AUTOMÒBILS
MULTIRISC
SALUT
PERSONALS
EMPRESA
RESP. CIVIL
ALTRES
AGRARI
Embarcacions
Presentem una assegurança combinada per a embarcacions d'esbarjo capaç de cobrir i solucionar degudament qualsevol contingència derivada de la pràctica d'aquest esport.

Assegurança d’embarcacions d'esbarjo ofereix als navegants particulars la més completa protecció que una assegurança pot proporcionar tant pel que fa a l'embarcació assegurada com a danys a les persones.

Les diferents cobertures de l'assegurança Embarcacions d'Esbarjo permeten afirmar que qualsevol inquietud que el propietari o usuari d'una embarcació pugui tenir en relació amb les conseqüències de la pràctica de la navegació d'esbarjo queda perfectament garantida.
SEGUR embarcacions d'esbarjo.
A qui interessa?
1.- Propietaris d'embarcacions destinades a l'esbarjo particular o privat d'empresa.
2.- Escoles de navegació d'esbarjo.
3.- Empreses de lloguer d'embarcacions d'esbarjo amb tripulació.

Tipus d'Embarcació
Vàlid per a qualsevol tipus d'embarcació, des d'una petita motora o veler, passant per les cabinades, fins als grans iots de creuer a vela o motor.

Garantia Bàsica
Responsabilitat Civil segons Reial Decret 607/1999, de 16 d'Abril.
Garanties de contractació opcional
Garantia optativa Primera: Responsabilitat Civil Voluntària
Complement de la Garantia Bàsica.
L'assegurat pot augmentar de forma significativa la cobertura i els límits d'indemnització legalment establerts, amb un cost mínim.Garantía Optativa Segona: Pèrdua Total
Garantia Optativa Segona: Pèrdua Total
Aquesta garantia cobreix la pèrdua total, real o constructiva de l'embarcació produïda a causa de naufragi, incendi, explosió motor, llamps, xocs, abordatges, verada, embarrancada, toc de fons, cop de mar per temporal i actes vandàlics.
A més, s'indemnitzen les despeses de salvament i les despeses de remoció de restes.

Garantia Optativa Tercera: Pèrdua Total + Danys parcials + Robatori
A més de la pèrdua total de l'embarcació, es cobreixen els danys parcials soferts per la mateixa en navegació, a la superfície o amarrada, o en trànsit terrestre i els danys causats per actes vandàlics i malintencionats.
A més, queda cobert el robatori de l'embarcació sencera i els seus accessoris, així com els danys soferts a conseqüència de l'intent de robatori.
Garantía Optativa Quarta: Efectes Personals
Una nova cobertura a primer risc que cobreix la pèrdua d'efectes personals subsegüent a la de l'embarcació així com el robatori dels mateixos.

Garantia Optativa Cinquena: Accidents Personals Ocupants
Per aquesta garantia queden coberts els accidents que puguin patir els ocupants de l'embarcació, inclosos els esquiadors arrossegats durant la navegació o l'embarcament i desembarcament.
També s'indemnitzen els supòsits de mort i invalidesa permanent i es garanteix una suma assegurada independent per cobrir les despeses d'assistència medicofarmacèutica.

Garantia Optativa Sisena: reemborsament de despeses d'Assistència
Es garanteix el reemborsament de les despeses en què hagi incorregut l'assegurat amb ocasió del remolc de l'embarcació fins port per avaria, accident de mar o qualsevol altra causa justificada.

Altres Avantatges
- Àmbit geogràfic de navegació: un dels més amplis en el mercat assegurador nacional.

- Valor assegurat: el valor assegurat és el valor de mercat, és a dir, el valor real de l'embarcació, tant per la pèrdua total com per a les dades parcials.

- Franquícia: Hi ha la possibilitat de contractar els danys parcials amb franquícia o sense a embarcacions d'esbarjo capaç de cobrir i solucionar degudament qualsevol contingència derivada de la pràctica de tan bell esport.
Corredoria d'Assegurances Segurlink.

Seguros, correduría seguros, asistencia en viaje, accidentes, equipaje, retirada permiso conducir, retirada carnet conducir, protección mercancía, seguro eventos, seguro acontecimientos, incoparencia artistas, seguro embarcaciones recreo, motora, velero, crédito, caución, impago, insolvencia, Monzón, Barbastro, Binéfar, Alcañiz, Zaragoza, Lleida