AUTOMÒBILS
MULTIRISC
SALUT
PERSONALS
EMPRESA
RESP. CIVIL
ALTRES
AGRARI
Llar
Tingueu confiança en nosaltres, fem junts la millor protecció de la seva llar.
Disposem de les més àmplies garanties i cobertures al costat del millor servei.
• Incendi, explosió i caiguda de llamps.
• Fum.
• Reconstrucció del jardí.
• Danys elèctrics o electrònics.
• Col·lisió de vehicles o caiguda d'aeronaus.
• Ones sòniques.
• Actes de vandalisme.
• Pluja, vent, pedra o neu.
• Inundació.
• Danys causats per aigua.
• Trencament de llunes, miralls i vidres.
• Trencament de plaques vitroceràmiques.
• Trencament de marbres, granits, pedres i pisa sanitària.
• Robatori, atracament i furt dins de l'habitatge.
• Robatori i atracament en quart traster o garatge.
• Robatori i atracament en vivienda temporal.
• Atracament fora de l'habitatge.
• Joies. Obres d'art, col·leccions, peces de pell.
• Ús fraudulent de targetes de crèdit.
• Caiguda d'arbres, pals i antenes.
• Deteriorament d'aliments en aparells frigorífics.
LLAR
DANYS MATERIALS ASSEGURATS
DESPESES ASSEGURATS
• Salvament, demolició i desenrunament.
• Substitució de panys o claus.
• Desallotjament forçós o inhabitabilitat (Trasllat a Hotel o una altra habitatge similar).
• Robatori, atracament o pèrdua de documentació personal.
• Pèrdua de lloguers.
• Recomposició estètica.
• Recomposició d'arxius i documents.
RESPONSABILITAT CIVIL
• Responsabilitat civil, defensa jurídica i fiances.
• Cap de família.
• Animals domèstics.
• Bicicletes.
• Armes de foc.
• Esports com a aficionat.
• Danys per incendi, aigua i altres accidents.
• Reclamacions del servei domèstic legalment contractat.
• Activitats no professionals.
• Altres responsabilitats privades no professionals.
ALTRES GARANTIES
• Reclamació de danys.
• Assistència 24.
GARANTIES OPCIONALS
• Vehicles en garatge.
• Accidents individuals.
• Responsabilitat civil d'antena radioaficionat.
• Assistència llar.
Corredoria d'Assegurances Segurlink.

Seguros, seguros hogar, seguros comunidad, seguros comercio, seguros oficina, coberturas hogar, coberturas comercios, coberturas comunidades, Incendio, explosión y caída del rayo, Humo, Reconstrucción del jardín, Daños eléctricos o electrónicos, Colisión de vehículos o caída de aeronaves, Ondas sónicas, Actos de vandalismo, Lluvia, viento, pedrisco o nieve, Inundación, daños por agua, Rotura de lunas, espejos y cristales, Rotura de placas vitrocerámicas, Rotura de mármoles, granitos, piedras y loza sanitaria, Robo, atraco y hurto, Joyas. Obras de arte, colecciones, prendas de piel, Uso fraudulento de tarjetas de crédito, Caída de árboles, postes y antenas, Deterioro de alimentos en aparatos frigoríficos, gastos asegurados, responsabilidad civil