AUTOMÒBILS
MULTIRISC
SALUT
PERSONALS
EMPRESA
RESP. CIVIL
ALTRES
AGRARI
Vida Risc
L'assegurança de Vida és una assegurança que cobreix les principals contingències que pugui patir l'assegurat, en ocasió de:
• Cobertura de mort fins als 70 anys.
• Mort i invalidesa per accident.
• Mort i invalidesa per accident de circulació.
• Prestació extraordinària per a menors d'edat, totalment gratuïta. Si a conseqüència d'un accident de circulació morís l'assegurat i el seu cònjuge, deixant com a beneficiaris fills menors de 18 anys, o majors
d'edat discapacitats, l'asseguradora els indemnitzarà amb el doble del capital, de manera que a aquests correspongués.

• Invalidesa per qualsevol causa: bestreta del capital de mort i / o pagament d'una renda.
• Incapacitat professional: pagament d'una renda i / o alliberament del pagament de primes.
• Pagament de capital per diagnòstic de malaltia greu (càncer, infart, embòlia, accident cerebrovascular, trasplantament d'òrgans majors).

• Subsidi diari d'hospitalització (a partir del cinquè dia i com a màxim 90 dies).
• Assegurança complementària per al cònjuge supervivent (cobertura efecte duplo).
• Assistència Vida 24 hores, incloent:
Cobertures:
• Defunció, invalidesa, incapacitat professional.
• Els beneficiaris, cobren el capital acordat, podent duplicar-se o triplicar-se segons les circumstàncies contractades en la pòlissa.
El seu cost, és realment baix comparat amb la tranquil·litat que li proporciona aquesta assegurança.
Qui pot estar interessat?
Persones que tinguin contretes obligacions familiars, de fills o cònjuges, préstecs hipotecaris, pòlisses de crèdit per a negocis / empreses, etc., el que els permet poder afrontar les càrregues familiars i patrimonials, alhora de garantir l'estabilitat econòmica davant qualsevol esdeveniment imprevist.
L'assegurança de Vida permet triar, depenent de la durada del contracte, el sistema de primes que millor s'adapti a les seves característiques:
- Temporal Renovable: La prima és renovable anualment, és a dir, s'incrementa en funció de l'edat actuarial de l'assegurat.
- Temporal Constant: La prima es manté constant durant tota la vigència del contracte.
- Assistència al beneficiari: ens encarreguem d'obtenir els certificats oportuns dels Registres Civils i els ajudem a realitzar tots els tràmits necessaris.
- Servei d'informació jurídica: un equip d'advocats a la seva disposició que li informarà de qualsevol aspecte legal: dret de successió, testament ...
- Avançament d'indemnització per despeses de sepeli.
Corredoria d'Assegurances Segurlink.

Seguros, fallecimiento, invalidez, incapacidad profesional, previsión, jubilación, plan pensiones, accidente, hospitalización, deceso, servicios fúnebres, Monzón, Barbastro, Binéfar, Alcañiz, Zaragoza, Lleida