AUTOMÒBILS
MULTIRISC
SALUT
PERSONALS
EMPRESA
RESP. CIVIL
ALTRES
AGRARI
Hi ha diferents modalitats d'Assegurances de l'Automòbil, a fi de satisfer completament les diferents necessitats dels usuaris de vehicle de motor, que inclouen Assegurances a "Tot Risc", "Assegurances a Tercers", etc.

L'assegurança d'Automòbil li ofereix una àmplia gamma de cobertures, pel que pot adaptar-se a les seves necessitats.

Pot optar per diferents opcions com:
• Tercers + llunes
• Riscos bàsics + tercers + robatori + incendi
• Riscos bàsics + tercers + robatori + incendi + pèrdua total
• Tot risc amb franquícia
• Tot risc sense franquícia

La cobertura a Tercers inclou l'assegurança de responsabilitat civil obligatòria, responsabilitat civil voluntària, assistència en viatge, protecció jurídica i accidents del conductor.

La cobertura Trencament de Llunes té la finalitat de cobrir els danys de trencament de llunes del vehicle assegurat.

La cobertura Robatori inclou una indemnització per part de la companyia dels danys que s'ocasionin en el vehicle a conseqüència d'un robatori o intent del mateix, així com la pèrdua del vehicle a causa del robatori.

La cobertura d'Incendi garanteix la indemnització per la pèrdua o danys ocasionats per motiu d'incendi.

Quan el cost de la reparació del vehicle és igual o superior al 75% del valor del vehicle es considera un cas de Perduda Total.

Si opta per l'opció a Tot Risc disposarà de una cobertura total que inclou totes les garanties esmentades.
Hi ha diferents opcions de franquícia, incloent Pèrdua Total, que cobreixen amb amplitud i gran flexibilitat els danys o pèrdua del vehicle.

També li oferim serveis addicionals com: assistència en viatge, vehicle de substitució, gestió de multes de trànsit, defensa jurídica, retirada del carnet, interessos de préstec per reparació o adquisició del vehicle, etc.
Corredoria d'Assegurances Segurlink.

Seguros, modalidad seguros, automóviles, vehículo asegurado, riesgos básicos, a terceros, lunas, rotura lunas, todo riesgo, robo, incendio, pérdida total, todo riesgo con franquicia, asistencia en viaje, vehículo de sustitución, gestión de multas de tráfico, defensa jurídica, retirada del carnet, intereses de préstamo para reparación o adquisición del vehículo